FAQs Complain Problems

News and Notices

Invitation for catalouge shooping of Vechicle

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाइल हेर्नुहोला ।

शिवसताक्षी नगरपालिकाको हाटबजार संबन्धी सुचना

शिवसताक्षी नगरपालिकाको दैनिक हाटबजार ठेक्का, सडक पुर्वाधार उपयोग शुल्क संबन्धी सुचना

नगर प्रहरी सेवा करार पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना ।

थप जानकारी तथा दरखास्त फारमका लागि स‌ंलग्न गरिएकाे फाइलहरु हेर्नुहोला ।

पाठ्यक्रम यसै साथ संलग्न गरिएकाे व्यहोरा अनुराेध छ ।

Invitation of online bids for the construction of vendor shop Building at jhiljhile bus park

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल हेर्नुहोला ।

Invitation of online bids for the construction of Truss shed at shvajung agriculture market

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाईल हेर्नु्होला ।

Invitation of online bids for the laying of interlocking Concrete blcok at stashidham

थप जानकारीकाे लागि संलग्न सूचना हर्नुहोला ।

Invitation of Quotations for the pocurement of Printing Metrials

थप जाकारीकाे लागि संलग्न सूचना हर्नुहोला ।

Pages