FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हाटबजार र बहाल भिटौरी, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर, विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८-०३-३०

हाटबजार र बहाल भिटौरी, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर, विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

 

अमिन पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाईल हेर्नुहोला ।

अमिन पदकाे पिरक्षा सम्बन्धी सूचना ।

अमिन पदकाे पिरक्षा केही दिन पछि प्रकाशित गिरने ब्यहोरा सबैमा जानकारीकाे लागि अनुरोध छ ।

Pages